Klagomål inom miljö och hälsoskydd, anmälan

LÄS MER

Verksamhet miljö och bygg handlägger klagomål för att utreda olägenheter och störningar för människors hälsa och miljö. Innan du kontaktar oss ska du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Får du inte hjälp av den ansvarige kan du fylla i anmälan via e-tjänsten och skicka in till oss. En kopia av anmälan kommer att skickas till fastighetsägaren eller den verksamhet som orsakar störningen om vi bedömer att vi kan utreda klagomålet. Vid akuta klagomål eller andra frågor kan du kontakta oss per telefon eller e-post.

En klagomålsanmälan inom miljö- och hälsoskydd kan till exempel handla om lukt, pågående utsläpp, vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, mögel i badrum, låg/hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor.

Följande frågor handläggs inte inom miljö- och hälsoskydd:
Arbetsmiljöfrågor, bristande renhållning av gator, torg och parker, sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser), ekonomisk kompensation för störningar, skade- och olycksfallsrisker. Klagomål gällande ovårdade tomter och störning av till exempel fåglar eller andra djur, handläggs vanligtvis inte av oss, men du kan kontakta oss per telefon eller e-post för mer information.

Handlingar som kommer till oss är offentliga och är därmed tillgängliga för allmänheten.

Uppgifter markerade med (*) i e-tjänsten är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in anmälan.

Anonyma klagomål kan inte anmälas via e-tjänsten.

Ärendehantering vid klagomål

Tänk på detta innan du lämnar in din klagomålsanmälan:

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menar vi en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning påverkar hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig. Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall.

För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

Störningen ska vara pågående. Vi handlägger inte klagomål på störningar som har pågått tidigare men sedan upphört.

Du ska själv ha tagit en första kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhet som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, det vill säga den som ger upphov till störningen, bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Om du inte får hjälp med att lösa problemet, kan du kontakta oss.

Störningar som upplevs av andra än dig själv, kan inte anmälas via e-tjänsten. Kontakta oss per telefon eller e-post om du vill anmäla ett sådant klagomål. Om du vill anmäla ett klagomål åt någon annan, kan vi komma att kräva in en fullmakt från dig.

Om det saknas viktiga uppgifter kontaktar vi dig för komplettering. Det kommer att orsaka en fördröjning av handläggningen. Vid längre fördröjning av begärda uppgifter än 14 dagar kommer ärendet att avslutas.

Om vi behöver kontakta er för kommunicering i ärendet men inte får svar inom 14 dagar kan ärendet komma att avslutas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa