Strandskyddsdispens, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning

Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalken, 7 kapitlet §§ 13-18.

Information

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd omfattande land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vid Skagern, Unden (inkl Edsån), Gårdsjön, Vallsjön, Narven, Vristulven, Ymsen, Östen, Ålsjön, Sänningen, Velen och Mullsjön är strandskyddet utökat till 200 m. Vid Vänern och Viken är strandskyddet utökat till 300 m.

För att få dispens krävs det ett särskilt skäl som anges i Miljöbalken 7 kap 18c §.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Skydd av områden enl. 7 Kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/

Ni kan läsa mer om Strandskyddsdispens på Mariestad kommuns hemsida https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--bo/Strandskydd

Bifogade handlingar

För att din ansökan ska kunna behandlas behöver följande handlingar skickas med. 

  1. Översiktskarta - En översiktlig karta över området i vilket strandskyddsdispensen ska gälla, skala cirka 1:5000. Denna karta ska visa nuläge, innan förändringar/ombyggnad/tillbyggnad. 
  2. Situationsplan - En karta som visar det aktuella området där du söker strandskyddsdispens. Kartan ska vara detaljerad och visa befintliga fastigheter, hus, byggnader, konstruktioner samt vara måttsatt (storlek på alla byggnader ska framgå tydligt, längd, bredd höjd i meter). Du ska även rita in den/de förändringar du vill genomföra, exempelvis in inritad brygga. Ange storlek/mått samt beskriv i text.
  3. Fotografier över platsen  - Bifoga gärna en eller flera fotografier som visar platsen för den önskade dispensen. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Fastighetsuppgifter
  • Situationsplan
  • Översiktskarta
  • Fotografier från platsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa