Förvaring och hantering av brandfarlig vara inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Information om förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja eller hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Aktuell lagstiftning

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, kapitel 3:

1 § Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten.

Information

För att förvara brandfarliga varor måste det först meddelas till Miljö- och byggnadsnämnden minst fyra (4) veckor innan hantering eller förvaring av cistern. Kontrollen som gjorts senast ska skickas in samtidigt men det krävs inte att alla utförda kontroller skickas in efter anmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten