A-, B-, eller C-verksamhet enligt miljöbalken, anmälan

LÄS MER

Miljöfarlig verksamhet måste om den beskrivs i Miljöprövningsförordningen (2013:251) antingen ha tillstånd hos Länsstyrelsen eller anmälas till Miljö- och Byggnadsnämnden.

Anmälan ska göras till Miljö- och Byggnadsnämnden minst 6 veckor innan verksamheten startar. För att handläggningen ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekt.

Tillståndspliktiga verksamheter kallas A-,B-verksamheter, verksamheter som anmäls till Miljö- och byggnadsnämnder kallas C-verksamheter. Övriga verksamheter kallas U-verksamheter och sådana U-verksamheter behöver inte tillstånd eller anmälan. Däremot har man samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 2.  Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html