Planbesked, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar en byggnation, ändrad användning eller annan åtgärd som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan du ansöka om planbesked hos kommunen. Kommunen har enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvar för planläggningen vilket innebär att det är kommunen som beslutar om planläggning av ett område för en viss åtgärd. Kommunens besked om att inleda ett planläggningsarbete eller inte är skriftligt och motiverat. Beskedet ska ges senast inom fyra månader.

En begäran om planbesked måste vara skriftlig och innehålla en beskrivning av vad som önskas prövas genom planläggning. Som underlag för begäran ska en karta bifogas som redovisar aktuellt område som berörs. Om den planerade åtgärden avser byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och omfattning. Det kan till exempel handla om typ av byggnad, höjd, storlek, uppskattat antal bostäder och utformning i stort. 

Den som begär planbesked kan även begära att få besked om vilket planeringsunderlag som kommunen bedömer kommer behövas vid planläggningen. Den som ansöker om planbesked kan även begära att få inhämta yttrande från länsstyrelsen om vilket underlag som kan behövas för att bedöma hur ett framtida planförslag förhåller sig till länsstyrelsens prövningsgrunder. Om sökanden vill få besked om vilka planeringsunderlag som kan komma att bli aktuella ska detta begäras i ansökan.

Kommunen är skyldig att besluta om ansökan senast inom fyra månader från den dag då komplett begäran inkommit. Kommunen och sökanden kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre. Kommunens utgångspunkt är att besluta om planbesked inom fyra månader och en förlängning kan vara aktuell i omfattande och komplexa ansökningar. 
Ett beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt kommunens delegationsordning. Beslutet är inte bindande för kommunen och kan inte överklagas. Beslutet ska inte heller ses som ett slutligt ställningstagande från kommunen om att slutligen anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Detta eftersom beslutet fattas i tidigt skede av planprocessen och under det efterföljande planarbetet kan nya omständigheter uppstå som förändrar förutsättningarna. Ett positivt planbesked innebär att kommunen ställs sig positiv till en åtgärd och att ett planläggningsarbete kan starta med stöd av planbeskedet. 

Ansökningar om planbesked bereds av samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten och slutligt beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planbeskedet är skriftligt och motiverat, det framgår i beskedet om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete eller inte. Om kommunen meddelar negativt planbesked ska skälen till detta redovisas. Om kommunen meddelar positivt planbesked ska det framgå när kommunen avser påbörja planläggningsarbetet och när bedömningen är att beslut kan fattas om antagande, ändring eller upphävande.
En ansökan om planbesked bedöms utifrån de ramar som ges av PBL och i första hand i förhållande till bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen. Kommunens översiktsplan utgör också ett viktigt underlag för bedömningen av en planbeskedsansökan. 

Om sökanden begärt ska kommunen i planebeskedet redovisa vilket planeringsunderlag som sannolikt kommer behövas vid planläggningen. Planeringsunderlag avser olika typer av utredningar och redovisning såsom till exempel geoteknik, buller, miljö, natur, kultur med mera. 

Länsstyrelsen utgör en obligatorisk och därmed viktig samrådspart i kommunens planeringsarbete enligt femte kapitlet PBL. Länsstyrelsen har tillsyn över frågor om påverkan på riksintresse, mellankommunal samordning , miljökvalitetsnormer, strandskydd, människors hälsa och säkerhet. Vid granskning av ett planförslag ska länsstyrelsen meddela om någon av ovanstående  ingripandegrunder aktualiseras och kan antas leda till att beslutet om att anta, ändra eller upphäva planen överprövas av myndigheten. För att länsstyrelsen ska kunna yttra sig över planförslaget krävs ofta underlag av olika slag som redovisar påverkan och konsekvenser av förslaget. Den som begär ett planbesked kan med anledning av detta också begära att få inhämta yttrade från länsstyrelsen om vilket underlag som sannolikt kommer behövas för att bedöma hur det senare framtagna planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. 
För att sökanden ska kunna begära ett yttrande från länsstyrelsen måste kommunen medge detta i planbeskedet. Kommunen får endast medge detta om länsstyrelsens yttrande kan antas främja planarbetet. Detta innebär att kommunen gör en bedömning i samband beredningen av planbeskedet om begäran ska tillgodoses eller inte. Länsstyrelsens yttrande är inte bindande och länsstyrelsen får ändra sitt ställningstagande om vilket underlag som behövs under processens gång.

Medgivandet gäller till den tid då kommunen i planbeskedet bedömt att planarbetet kommer att inledas. Kommunen kan också ange att medgivandet ska gälla till en senare tid. 
Kommunen tar betalt för planbesked enligt gällande taxa.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta över aktuellt område ska bifogas (finns länk till kommunkarta inne i tjänsten som du kan ta hjälp av)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa