Bygga, ändra, riva

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Plan- och bygglagen (2010:900), Boverkets byggregler BFS2011:6

Oavsett om du behöver lov eller bara behöver göra en anmälan måste du få ett startbesked innan du kan påbörja byggnationen, ändringen eller rivningen.

Detta kräver bygglov eller anmälan

Ska du bygga nytt, bygga ut, ändra eller riva och det du ska göra inte ryms inom det som står angivet i stycket nedan behöver du söka bygglov eller anmälan. 

Detta får du göra utan bygglov eller anmälan

På din tomt får du uppföra en skyddad uteplats, montera ett skärmtak på max 15 kvadratmeter och bygga en friggebod utan att blanda in kommunen. Tänk på att en friggebod måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om du inte ska behöva fråga grannen om lov.

Inomhus får du göra mindre förändringar i planlösningen, måla om och byta golv. Så länge ditt bygge inte påverkar bärande delar eller klassas som större ombyggnader så är det relativt fritt så länge du följer plan- och bygglagen (PBL).

Så lång tid tar det att få bygglov, marklov och rivningslov

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och anmälan skyndsamt vilket innebär att det ska meddela sitt beslut om lov inom tio veckor och startbesked inom fyra veckor.

Observera att de tio respektive fyra veckorna börjar räknas först när ärendet bedöms vara komplett. Det är den sökandes ansvar att lämna in kompletta handlingar till nämnden och det är nämnden som bedömer när ansökningen är fullständig.

Skicka in din ansökan/anmälan till oss via post/epost genom att hämta hem och skriva ut aktuell blankett som du finner nedan genom att klicka på rubriken.

Anmälningspliktiga byggåtgärder
En åtgärd som inte behöver lov kan behöva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på dessa åtgärder är tillbyggnad på max 15 kvm, komplementbostadshus/komplementbyggnad på max 30 kvm och max två stycken takkupor. Du behöver även göra en anmälan om du gör vissa invändiga ändringar. Exempel på dessa är ändringar som påverkar konstruktionen av en byggnads bärande delar eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt, installation eller väsentlig ändring av hiss eller ventilation och ändringar som påverkar byggnadens brandskydd.

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal skorsten 
Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin så behöver du göra en anmälan. Exempel på en eldstad kan vara braskamin, kassett, vedpanna, vedeldad bastuaggregat och pelletskamin. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt så kan du istället behöva söka bygglov.

Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal
Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin i en befintlig rökkanal så behöver du göra en anmälan. Exempel på en eldstad kan vara braskamin, vedpanna eller pelletskamin. Du behöver även göra en anmälan om du ska sätta in en ny kassett i en öppen spis.

Anmälan Rivning(icke lovpliktiga åtgärder)​
Utanför detaljplan krävs det oftast en anmälan om du ska riva en byggnad eller del av byggnad. Inom detaljplanerat område och i ett område som omfattas av områdesbestämmelser krävs oftast ett rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Ansökan förhandsbesked
Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Behovet av att få förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplan om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd.

Ansökan om bygglov och anmälan av kontrollansvarig(bygglov, rivningslov, marklov)​
Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Rivningslov behövs oftast om du bor inom detaljplanerat och vill riva en byggnad eller delar av en byggnad. Marklov behövs om du bor inom ett detaljplanerat område och vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att inom ett område med detaljplan fälla träd eller plantera skog.

Rivningsplan​ 
Rivningsplanen behöver du när du ansöker om rivningslov. En rivningsplan (materialinventering) redovisar, beskriver, vilka material byggnaden du ska riva består av. I rivningsplanen redovisas även vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.

Teknisk beskrivning 
I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningarna som åtgärden berörs av. Hela konstruktionen från grund till taknock redovisas, med materialval och vilka dimensioner som ska användas. Det går även bra att göra det på en utförlig sektionsritning.

Avgift uttages enligt Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa antagen av kommunfullmäktige. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. Styrande dokument, taxor och avgifter - Mariestad

Frågor om e-tjänsten

Verksamhet miljö och bygg
mbn@mariestad.se
0501756005

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@mariestad.se