Dagvattenanläggning, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: 9 kap. 6 §, (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

Information:
Förorenat dagvatten behöver renas innan det leds bort. Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten, enligt miljöbalken. Det gäller till exempel dagvatten från industriområden och vägar, parkering samt flerfamiljshusområden och centrumområden. En sådan anläggning ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden innan byggstart.

Avgift för handläggningen tas ut enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken bilaga 1 under rubriken ”Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken”. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa