Oljeavskiljare, 5-års kontroll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Utsläpp av oljeprodukter (mineralolja) kan orsaka problem i naturen. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Det leder till ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten släpps ut. Om oljan kommer ut i dagvattnet kan den skada sjöar och vattendrag. En oljeavskiljare fångar upp en stor del av oljan innan det släpps ut.

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Så kallad femårskontroll regleras i SS-EN 858-2. I femårskontrollen får ni reda på om oljeavskiljaren är tät och hel. Om er oljeavskiljare har läckt är det viktigt att ni åtgärdar den snabbt för att hålla nere saneringskostnaderna.

Alla som har en oljeavskiljare som är äldre än fem år ska göra femårskontroll och skicka in resultatet till Verksamhet miljö och bygg. Om det visar sig att oljeavskiljaren inte är tät ska det åtgärdas. Ibland kan provtagning och sanering krävas om olja har läckt ut.

I e-tjänsten lämnar du information om oljeavskiljaren i samband med en 5-årskontroll.  Blankett B, resultat av den genomförda 5-årskontrollen bifogas som en bilaga i e-tjänsten.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Allmänna hänsynsregler m.m enl. 2 kap. miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa