Ledighet för elev, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om ledighet för elev som du är vårdnadshavare för.   

Ledighet under terminen

Om en elev vill vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.    

Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och de har inte automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Rektor beslutar

Det är rektorn som beslutar om ledigheter utöver loven. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om en elev ska vara ledig längre tid än 10 dagar krävs synnerliga skäl enligt skollagen. En semesterresa med familjen utanför loven räknas inte som synnerliga skäl. Det är således ingen rättighet för eleven att vara ledig för semester när eleven har skolplikt.

När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Den som gör bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Innan ledighet beviljas är det viktigt att det finns en plan för hur eleven skall kunna ta igen den missade skoltiden. Skolan kan inte undanta sig ansvaret från att upprätta en sådan plan eller säga att det är föräldrarnas eller elevens eget ansvar. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten och vårdnadshavare och elev ska i förväg rådgöra med klasslärare/mentor om hur eleven ska inhämta förlorad undervisning, och hur hem och skola tillsammans kan stödja eleven.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet skall göras via särskild blankett för att ansöka om ledighet och inlämnas till skolan. Tänk på att båda vårdnadshavarna måste vara informerade och ge sitt godkännande till ansökan.

Ansökan ska vara rektor tillhanda
• Senast en månad före önskad ledighet då den totala tiden för innevarande läsår inte överstiger 10 dagar
• Senast två månader före önskad ledighet då den totala tiden för innevarande läsår överstiger 10 dagar.

Ledighet enligt Skollagen 7 kap. § 18

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.