Skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse, anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för anmälan av skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.  Information om vart blanketten ska lämnas hittar du högst upp till vänster på blankettens första sida.

Regler för skolpliktens upphörande
Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.
Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.
I de fall en vårdnadshavare ansöker om upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse så ska längden på utlandsvistelsen omfatta minst 6 månader.
Eleven skrivs då ut från nuvarande skola. Om man fortfarande efter 1 år är folkbokförd i kommunen och ännu vistas utomlands görs en anmälan till Skatteverket.

Återvändandet till skolan
Barnet har rätt till utbildning som alla andra elever om/när det kommer tillbaka till Sverige. Man är inte garanterad plats i samma skola eller klass som tidigare utan hänvisas
till Mariestad kommuns riktlinjer för skolplacering.