Fullgörande av skolplikt på annat sätt, ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt. Information om vart blanketten ska lämnas hittar du längst ner på blankettens andra sida. 

Att bifoga till din ansökan
För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl.

För att pröva om den alternativa utbildningen kan antas vara ett fullgott alternativ, ska följande underlag bifogas ansökan:
• Beskrivning av omfattningen av undervisningen i respektive ämne redovisat i minuter per vecka. Om möjligt ska detta styrkas med ett veckoöversiktligt schema.
• Beskrivning av lärares behörighet och kompetens.
• Beskrivning av hur utbildningen ska ge eleven kunskaper och färdigheter som motsvarar målen i grundskolan.
• Beskrivning av hur utbildningen väsentligen motsvarar grundskolans läroplan och mål.
• Beskrivning om hur den alternativa skolgången ska främja elevens sociala träning.

För att kunna pröva om behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, ska följande underlag bifogas ansökan:
• Yttrande från skolledningen, som ansvarar för den alternativa utbildningen, där det tydligt ska framgå på vilket sätt behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses utifrån bland annat information om närvaro och frånvaro, kunskapsinhämtning, eventuella betyg med mera.

För att kunna pröva om det föreligger synnerliga skäl, ska följande underlag bifogas ansökan:
• En detaljerad beskrivning av anledningen till varför utbildningen behöver förläggas på annan plats än elevs ordinarie skolenhet.
• Synnerliga skäl ska styrkas av någon annan än vårdnadshavare, till exempel läkare, arbetsgivare eller annan utomstående funktion.