Eget omhändertagande av avloppsslam, begäran om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte vill ha kommunal hämtning av slam kan du lämna in en begäran hos bygg- och miljönämnden om att själv ta hand om ditt slam om du bor på en jordbruksfastighet eller i en fastighet som gränsar till en jordbruksfastighet.

Slammet ska tas om hand på sådant sätt att det sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det ska finnas tillräckligt med spridningsareal och slammet ska tas om hand med utrustning som normalt används i jordbruket. Fastigheten får inte ligga inom detaljplanelagt område och slammet får inte orsaka luktproblem för närboende.

Avgift för handläggningen uttages enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Aktuellt belopp hittar du här: Taxebilaga 1 Avfall och producentansvar enl 15 kap. Miljöbalken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa