Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan om spridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: NFS 2015:2 6 kap. 1 §, Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 36 §

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd inom hela vattenskyddsområdet.

För att handläggningen ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att anmälan innehåller de uppgifter som krävs för att kontrollera att vattentäkten inte riskerar att förorenas. Till detta används datorsimuleringen Macro DB.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Skydd av områden enligt 7 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa