Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 40 §

Från 1 oktober 2021 är det inte längre tillåtet att använda växtskyddsmedel:
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområde (särskild blankett)

Tillståndsplikt gäller inte banvallar och jordbruksmark.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa