Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 40 §

Från 1 oktober 2021 är det inte längre tillåtet att använda växtskyddsmedel:
  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
  • inom koloniområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
  • inom vattenskyddsområde (särskild blankett)

Tillståndsplikt gäller inte banvallar och jordbruksmark.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa