Hantering av petroleumprodukt samt hälso-och miljöfarliga kemiska produkter inom vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd

LÄS MER

Aktuell lagstiftning:  Vattenområdets föreskrifter om det därigenom krävs tillstånd för hantering av större mängder petroleumprodukter samt hälso- och miljöfarliga kemiska produkter inom vattenskyddsområdets gränser. Se även Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Information

Vi behöver vara rädda om vårt dricksvatten så att även våra barn och barnbarn kan ha tillgång till lika bra vatten som vi har idag. Ett av syftena med skyddsföreskrifter är att på lång sikt säkerställa att människor har tillgång till ett råvatten av bra kvalitet. Enligt skyddsföreskrifterna måste du ansöka om tillstånd för hantering av petroleumprodukter samt hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Skydd av områden enl. 7 kap miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html