Hantering av gödsel inom vattenskyddsområde, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Aktuellt vattenområdets föreskrifter om det därigenom krävs tillstånd för hantering av växtnäring inom dess gränser.

Föreskrifter som författas för att skydda ett vattenskyddsområde kan vara förknippade med hantering av växtnäringsämnen. Du kan behöva söka tillstånd för detta.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Skydd av områden enl. 7 kap miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa