Inackorderingstillägg gymnasium, ansökan

LÄS MER

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

För studier på friskola, folkhögskola, riksinternatskola och utomlands hänvisas ansökan till www.csn.se.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort). Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.

Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimme/ar i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.

Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller till dig själv om du är myndig.

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna
sätts in på det konto du anger i din ansökan.