Oljeavskiljare

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Utsläpp av oljeprodukter (mineralolja) kan orsaka problem i naturen. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Det leder till ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten släpps ut. Om oljan kommer ut i dagvattnet kan den skada sjöar och vattendrag. En oljeavskiljare fångar upp en stor del av oljan innan det släpps ut.

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Så kallad femårskontroll regleras i SS-EN 858-2. I femårskontrollen får ni reda på om oljeavskiljaren är tät och hel. Om er oljeavskiljare har läckt är det viktigt att ni åtgärdar den snabbt för att hålla nere saneringskostnaderna.

Alla som har en oljeavskiljare som är äldre än fem år ska göra femårskontroll och skicka in resultatet till Verksamhet miljö och bygg. Om det visar sig att oljeavskiljaren inte är tät ska det åtgärdas. Ibland kan provtagning och sanering krävas om olja har läckt ut.

På blankett A lämnar du information om oljeavskiljaren i samband med en 5-årskontroll. Den ska fyllas i tillsammans med blankett B, resultat av den genomförda 5-årskontrollen.

Avgift för handläggningen av granskning av rapporten uttages enligt beslut i kommunfullmäktige.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten